Jaspert nach Japan

…so meldet´s die B.Z.: Sayonara, Robert!